Font Sizes :    
 
 • เกี่ยวกับเรา > การจัดการองค์กร > คณะกรรมการบริษัท

 •    
  นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา
  ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์
   
     
  นายบุญชัย โชควัฒนา
  ประธานกรรมการ
   
     
  นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา
  รองประธานกรรมการ
   
     
  นางผาสุข รักษาวงศ์
  กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร
   
     
  นายเวทิต โชควัฒนา
  กรรมการผู้อำนวยการ
   
     
  นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี
  กรรมการ
   
     
  นางสาวศิริลักษณ์ ธนสารศิลป์
  กรรมการ
   
     
  นางชัยลดา ตันติเวชกุล
  กรรมการ
   
     
  นายเพชร พะเนียงเวช
  กรรมการ
   
     
  คุณธรรมรัตน์ โชควัฒนา
  กรรมการ
   
     
  นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ
  กรรมการอิสระ
   
     
  นายวศิน เตยะธิติ
  กรรมการอิสระ
   
     
  พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร
  กรรมการอิสระ
   
     
  นายวิชิต ตันอนุนานนท์
  กรรมการอิสระ
   
     
  นายแพทย์วิชัย เจริญวงค์
  กรรมการอิสระ