Font Sizes :    
 
 • เกี่ยวกับเรา > เกี่ยวกับสหพัฒน์ > มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา
 • เป็นองค์กรเพื่อการกุศลที่ก่อตั้งขึ้นโดย ลูกหลานตระกูล “โชควัฒนา”และพนักงานบริษัทในเครือสหพัฒน์ทั้งนี้
  เพื่อสืบทอด เจตนารมณ์ในการเจือจานประโยชน์ต่อส่วนรวมของอดีตท่านประธาน ดร.เทียม โชควัฒนา
  ผู้ก่อตั้งและวางรากฐานกิจการ ในเครือสหพัฒน์
    
  ดร.เทียม โชควัฒนา เริ่มต้นชีวิตการทำงานมาด้วยความลำบากในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก ท่านตัดสินใจลาออกจากโรงเรียน
  เมื่อมีอายุเพียง 15 ปีเพื่อมาช่วยธุรกิจร้านขายของชำที่เปิดใหม่ของบิดา ท่านมุมานะอดทนทำงานหนักโดยไม่เกี่ยง 
  ขณะเดียวกันท่านก็ได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม จากการเรียนภาคค่ำอ่านหนังสือและศึกษาวิชาการตลาดจากชีวิตการทำงานจริง  
  จนกระทั่งสามารถเปิดกิจการของตนเองและประสบความสาเร็จ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเครือสหพัฒน์

  ด้วยความด้อยโอกาสในการศึกษาที่ท่านประสบในช่วงชีวิตวัยเยาว์ท่านจึงมีความตั้งใจเสมอมาว่า
  เมื่อไรที่ท่าน ประสบความสำเร็จในชีวิตท่านจะต้องช่วยเหลือบุคคลอื่น ๆ ที่ด้อยโอกาสเช่นท่าน นั่นคือปณิธานที่ว่า
  บริษัทใน เครือสหพัฒน์ทุกบริษัทจะต้องเจือจานผลประโยชน์ส่วนหนึ่งของตนแก่ส่วนรวม
  โดยเริ่มตั้งแต่มอบทุนการ ศึกษาเปาบุ้นจิ้น  ด้วยความพยายามที่จะเปิดโอกาสด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนไทยที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วประเทศ รวมทั้งได้บริจาคเงินเพื่อสร้างอาคารคนป่วยที่โรงพยาบาล
  จุฬาลงกรณ์และกิจกรรมอื่น ๆ อีกนานัปการประวัติมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 14 มิถุนายน 2529 ในโอกาสที่ท่านได้รับ
  พระราชทานปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน (ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยบูรพา)
  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และส่งเสริมการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพของประชาชนและการศึกษาของเด็ก
  และเยาวชนในท้องถิ่นห่างไกลปัจจุบันมูลนิธิฯได้ดำเนินกิจกรรมที่หลากหลายอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการสร้างโรงเรียน มอบทุนการศึกษา และสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่
  โรงเรียนที่ขาดแคลนในชนบท การบริจาคเงินและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสาธารณกุศล ผู้ยากไร้และผู้ประสบสาธารณภัย ตลอดจนกิจกรรมที่สร้างประโยชน์สุขแก่ สังคมส่วนรวม