Loading...
ข่าวสารและกิจกรรม
 • iSAB เปิดหลักสูตร “THE MASTER” รุ่นที่ 6
 • iSAB เปิดหลักสูตร “THE MASTER” รุ่นที่ 6 ปรับหลักสูตรใหม่
  สร้างศักยภาพความเป็นผู้นำทางธุรกิจระดับประเทศ

  สถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก หรือ iSAB โดย บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยนเรศวร และ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดหลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก หรือ THE MASTER รุ่นที่ 6 เพื่อมุ่งสร้างผู้บริหารองค์กร เจ้าของธุรกิจ และทายาทผู้ประกอบการ ให้มีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงการส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจด้วยจริยธรรม ซึ่งนับเป็นที่สุดของหัวใจนักธุรกิจ

  หลักสูตร THE MASTER เป็นหลักสูตรแรกที่มุ่งสร้างผู้บริหารองค์กร เจ้าของธุรกิจ และทายาทผู้ประกอบการ ด้วย 3 หัวใจสำคัญ ประกอบด้วย Appreciative Leadership และ Virtue โดยมุ่งสร้างนักบริหารให้มีความคิดสร้างสรรค์ในมิติหลักคิดเชิงบวก มีความเข้าใจวิสัยทัศน์และปรัชญาองค์กรอย่างลึกซึ้ง อีกทั้งยังสามารถออกแบบการทำงานที่มีความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์ และเข้าใจกระบวนการบริหารยุทธศาสตร์องค์กร มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาและบริหารงานเชิงรุกด้วยยุทธศาสตร์ที่เหนือชั้น รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยบูรณาการความรู้ทั้งศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ทางวิชาการและยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก เพื่อนำไปสู่การขยายตัวขององค์กรและความยั่งยืนให้กับธุรกิจ


  โดยสถาบันได้รับเกียรติจากวิทยากรชั้นนำของประเทศที่ประสบความสำเร็จในการบริหารองค์กรอย่างแท้จริง อาทิ คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา, คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ, คุณกรณ์ จาติกวณิช, คุณนวลพรรณ ล่ำซำ, คุณชานนท์ เรืองกฤตยา และคุณเวทิต โชควัฒนา เป็นต้น มาร่วมกันถ่ายทอดความรู้ กลยุทธ์ รวมถึงหลักคิดเชิงบวกในการบริหารองค์กรควบคู่คุณธรรม โดยหลักสูตรจะมีการทำเวิร์คช็อปเพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และร่วมกันแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ในปี 2564 หลักสูตร THE MASTER ยังมีการปรับหลักสูตรใหม่ โดยจับมือกับคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ เข้ามาร่วมพัฒนาหลักสูตรในด้านทักษะการสื่อสารของผู้นำ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่จำเป็นมากสำหรับผู้นำในยุคปัจจุบัน


  โดยสถาบันได้รับเกียรติจากวิทยากรชั้นนำของประเทศที่ประสบความสำเร็จในการบริหารองค์กรอย่างแท้จริง อาทิ คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา, คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ, คุณกรณ์ จาติกวณิช, คุณนวลพรรณ ล่ำซำ, คุณชานนท์ เรืองกฤตยา และคุณเวทิต โชควัฒนา เป็นต้น มาร่วมกันถ่ายทอดความรู้ กลยุทธ์ รวมถึงหลักคิดเชิงบวกในการบริหารองค์กรควบคู่คุณธรรม โดยหลักสูตรจะมีการทำเวิร์คช็อปเพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และร่วมกันแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ในปี 2564 หลักสูตร THE MASTER ยังมีการปรับหลักสูตรใหม่ โดยจับมือกับคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ เข้ามาร่วมพัฒนาหลักสูตรในด้านทักษะการสื่อสารของผู้นำ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่จำเป็นมากสำหรับผู้นำในยุคปัจจุบัน

  นอกจากนี้ THE MASTER รุ่นที่ 6 ยังมีความพิเศษมากขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันสอนวิชาการสื่อสารที่เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ เข้ามาร่วมพัฒนาหลักสูตรในหัวข้อการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร ซึ่งเป็นพื้นฐานที่จำเป็นมากสำหรับผู้นำในยุคปัจจุบัน และในระหว่างการอบรมจะมีการบรรยาย รวมถึงการทำเวิร์คช็อปเกี่ยวกับ Leadership Communication เพราะผู้นำต้องมีทักษะในการสื่อสารให้เกิดพลังในการบริหาร สร้างความเชื่อมั่น สามารถโน้มน้าวใจหรือกระตุ้นให้เกิดการสร้างผลงานที่ดีเลิศได้ นอกจากนี้ยังมีเรื่องของ Storytelling เป็นการทำ Content Marketing ที่แตกต่างจากการตลาดแบบเดิมๆ สามารถทำให้ผู้บริโภคสนใจและจดจำเรื่องราวของเนื้อหาที่ต้องการสื่อสารได้มากกว่า รวมถึงเกิดอารมณ์ร่วม เกิดความรู้สึกพึงพอใจ มีความสุข หรือประทับใจในเรื่องที่เล่า มากกว่าการทำการตลาดแบบอื่นๆ ซึ่ง THE MASTER รุ่นที่ 6 นี้ ได้รับการตอบรับจากผู้บริหารระดับสูงขององค์กรระดับประเทศจำนวนมาก และเป็นครั้งแรกที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ Certificate 2 ใบ ทั้งจากมหาวิทยาลัยนเรศวร และจากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อเรียนจบหลักสูตร