Loading...
ร่วมกัน...

สร้างสังคมที่ดี ด้วยการพัฒนาสังคม และปลูกฝังเรื่องความดี ความซื่อสัตย์

ให้กับเยาวชนไทย ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ


นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กิจกรรมด้านความยั่งยืน

ด้วยการ ให้

ส่งเสริมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ การพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพ และการศึกษาของบุตรหลานพนักงาน

ด้วยการ ปลูกฝัง

ปลูกจิตสำนึกเรื่องความดี
และความซื่อสัตย์ให้กับสังคม

ด้วยการ มอบโอกาส

ด้านการศึกษาให้กับเด็กไทย
ทั่วประเทศโดยเท่าเทียมกัน

เพื่อให้เยาวชนไทยมีอนาคตที่ดีและเป็นคนดีของสังคม
ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเยาวชนที่ดีและพัฒนาสังคมไทยให้ดียิ่งขึ้น

มูลนิธิ ดร. เทียม โชควัฒนา


มูลนิธิ ดร. เทียม โชควัฒนา เป็นองค์กรเพื่อการกุศลที่ก่อตั้งขึ้นโดยลูกหลานตระกูล “โชควัฒนา” และพนักงานบริษัทในเครือสหพัฒน์ ทั้งนี้เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ในการเจือจานประโยชน์ต่อส่วนรวมของอดีตท่านประธาน ดร.เทียม โชควัฒนา ผู้ก่อตั้งและวางรากฐานกิจการในเครือสหพัฒน์


ดร.เทียม โชควัฒนา เริ่มต้นชีวิตการทำงานมาด้วยความลำบากในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก ท่านตัดสินใจลาออกจากโรงเรียนเมื่อมีอายุเพียง 15 ปี เพื่อมาช่วยธุรกิจร้านขายของชำที่เปิดใหม่ของบิดา ท่านมุมานะอดทนทำงานหนักโดยไม่เกี่ยง ขณะเดียวกันท่านก็ ได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากการเรียนภาคค่ำอ่านหนังสือและศึกษาวิชาการตลาดจากชีวิตการทำงานจริง   จนกระทั่งสามารถเปิดกิจการของตนเองและประสบความสำเร็จซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเครือสหพัฒน์


ปัจจุบันมูลนิธิฯ ได้ดำเนินกิจกรรมที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างโรงเรียน มอบทุนการศึกษา และสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในชนบท การบริจาคเงินและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสาธารณกุศล ผู้ยากไร้และผู้ประสบสาธารณภัย ตลอดจนกิจกรรมที่สร้างประโยชน์สุขแก่สังคมส่วนรวม


สหพัฒน์ให้น้อง

สหพัฒน์มุ่งมั่นในการสนับสนุนเยาวชนไทยให้เห็นคุณค่าของการทำความดี เพื่อปลูกฝังเยาวชนไทยตั้งแต่วัยเด็ก เพื่อให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีและมีความซื่อสัตย์ ด้วยการส่งต่อเรื่องราวเพื่อเป็นแรงบันดาลใจผ่านทางรายการสร้างสรรค์เพื่อสังคม “สหพัฒน์ให้น้อง”

โดยตามหาโรงเรียนที่มีการอบรมปลูกฝังให้นักเรียนเป็นเด็กดี มีคุณธรรม ร่วมเฟ้นหาและพูดคุยกับตัวแทนเด็กดี ประพฤติดี มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ กตัญญู มีจิตอาสา มีความโดดเด่นในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการทำความดีให้ครอบครัวและสังคม ทางโครงการได้เข้าไปให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ การลดปริมาณขยะ กับนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเอง ต่อโรงเรียนและชุมชน รวมไปถึงสอนการประดิษฐ์สิ่งของเหลือทิ้งให้เกิดประโยชน์

นอกจากให้ความรู้แล้วสหพัฒน์ให้น้อง ยังพาน้องๆ ไปทำความดีรอบๆชุมชน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีจิตสำนึกรักชุมชนของตัวเอง และเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชน สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยหันมาทำความดีมากยิ่งขึ้น

สหพัฒน์แอดมิชชั่น

สหพัฒน์เปิดโอกาสความเท่าเทียมทางการศึกษาสู่สังคมไทยในทุกภาคส่วนของประเทศ โดยจัดโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย (Sahapat Admission) เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่กำลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัย โดยรวบรวมติวเตอร์จากสถาบันชั้นนำระดับประเทศ มาสอนเคล็ดลับ เทคนิคการทำข้อสอบ และแนะแนวค้นหาตัวตนให้กับนักเรียนทั่วประเทศที่ร่วมโครงการ

เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ทางโครงการมีการถ่ายทอดสดการติวผ่านเว็บไซต์ และเปิดสัญญาณบรอดแบนด์ไปยังโรงเรียนต่างๆ ครอบคลุม ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ แม้ในพื้นที่ห่างไกล และสามารถดูย้อนหลังและดาวน์โหลดตำราเรียน ผ่านทาง www.sahapatadmission.com เพื่อให้มั่นใจได้ว่านักเรียนทั่วประเทศ จะได้รับโอกาสทางความรู้อย่างเท่าเทียมกัน