Loading...
การจัดการองค์กร
คณะกรรมการบริษัท

นายบุณยสิทธิ์
โชควัฒนา
นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์

นายบุญชัย
โชควัฒนา
นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

นายบุญปกรณ์
โชควัฒนา
นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา รองประธานกรรมการ

นางผาสุข
รักษาวงศ์
นางผาสุข รักษาวงศ์ กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร

นายเวทิต
โชควัฒนา
นายเวทิต โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ

นายบุญฤทธิ์
มหามนตรี
นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี กรรมการ

นางสาวศิริลักษณ์
ธนสารศิลป์
นางสาวศิริลักษณ์ ธนสารศิลป์ กรรมการ

นางชัยลดา
ตันติเวชกุล
นางชัยลดา ตันติเวชกุล กรรมการ / รองกรรมการผู้อำนวยการ

นายเพชร
พะเนียงเวทย์
นายเพชร พะเนียงเวทย์ กรรมการ

นายธรรมรัตน์
โชควัฒนา
นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการ

นายขจรศักดิ์
วันรัตน์เศรษฐ
นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ กรรมการอิสระ

นายวศิน
เตยะธิติ
นายวศิน เตยะธิติ กรรมการอิสระ

พลตำรวจตรีภาณุรัตน์
มีเพียร
พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร กรรมการอิสระ

นายวิชิต
ตันติอนุนานนท์
นายวิชิต ตันติอนุนานนท์ กรรมการอิสระ

นายแพทย์วิชัย
เจริญวงค์
นายแพทย์วิชัย เจริญวงค์ กรรมการอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบ

นายวศิน
เตยะธิติ
นายวศิน เตยะธิติประธานกรรมการตรวจสอบ

นายขจรศักดิ์
วันรัตน์เศรษฐ
นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐกรรมการตรวจสอบ

พลตำรวจตรีภาณุรัตน์
มีเพียร
พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียรกรรมการตรวจสอบ

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท
โครงสร้างการถือหุ้น