Loading...
เกี่ยวกับสหพัฒน์
สหพัฒน์มอบบริการด้านการจัดจำหน่ายสินค้าแบบครบวงจร ปัจจุบันเป็นบริษัทตัวแทนจำหน่ายที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และยังคงมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อส่งความสุขให้กับคนไทยทั่วประเทศ ด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ มาตรฐานสากล ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 78 ปี
สหพัฒน์มีเครือข่ายการจัดจำหน่ายครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ทำหน้าที่ในการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคหลากหลายประเภทโดยตรงจากศูนย์กระจายสินค้าใหญ่ ที่จังหวัดชลบุรีไปยังช่องทางการขายกว่า 90,000 ช่องทางทั่วประเทศ แบ่งเป็นร้านค้าปลีกส่งแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) กว่า 84,000 ร้านค้า และ ร้านค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ (Modern Trade) ซึ่ง รวมไปถึงร้านซุปเปอร์สโตร์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ และ ช่องทางพิเศษอีกกว่า 6,000 ร้านค้า

นอกจากนี้ยังรับผลิตสินค้าคุณภาพให้กับผู้ที่ต้องการผลิตสินค้าไปขายในแบรนด์ของตัวเอง (OEM) และ SAHAPAT INTERBIZ ที่ให้บริการเกี่ยวกับการส่งออก นำเข้าสินค้า จัดจำหน่ายสินค้าไปยังนานาประเทศทั่วโลก โดยเน้นประเทศในแถบอินโดจีนและทวีปยุโรปเป็นหลัก

ประวัติความเป็นมา
“เฮียบเซ่งเชียง” เป็นกิจการค้าเล็กๆ ขายของเบ็ดเตล็ดสารพัดชนิด กล่าวได้ว่ามีอะไรให้ขาย “เฮียบเซ่งเชียง” ขายทั้งนั้น โดยมีการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศทั้ง สินค้าอุปโภคและบริโภคมาจำหน่าย ซึ่งส่งผลให้กิจการมีความเจริญก้าวหน้าเติบโตขึ้น และได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2495 และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท มหาชน จำกัด ใน พ.ศ.2537
 • พ.ศ. 2485
 • 2495
 • 2505
 • 2507
 • 2510
 • 2512
 • 2515
 • 2516
 • 2517
 • 2519
 • 2521
 • 2530
 • 2532
 • 2537
 • 2539
 • 2540
 • 2542
 • 2546
 • 2549
 • 2557
 • 2557
 • พ.ศ. 2558
วิสัยทัศน์องค์กร

“ คุณภาพคู่คุณธรรม ผู้นำการจำหน่าย เพิ่มพูนสุขให้คนไทย พร้อมก้าวไกลสู่สากล ”

นโยบายคุณภาพ

“ ร่วมใจพัฒนา สร้างนวัตกรรมใหม่ ขยายช่องทางสู่สากล เป็นองค์กรคนดี รับผิดชอบต่อสังคม ”

ความหมายของสัญลักษณ์องค์กร

สัญลักษณ์ขององค์กรได้ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยแต่ละส่วนของสัญลักษณ์มีความหมายแฝง ที่สะท้อนถึงแนวคิด ค่านิยม และวิธีการทำงาน ของสมาชิกในครอบครัวสหพัฒน์

อักษร S Social Responsibilityรับผิดชอบต่อสังคม วงกลมสามมิติ Advancementพัฒนาไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง สีแดง Passion for Excellenceความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ สี่เหลี่ยม Truthfulnessองค์กรคนดีที่ซื่อสัตย์และยุติธรรม การรวมตัวแบบหยิน-หยาง Harmonyรวมพลังด้วยความสามัคคี