Font Sizes :    
 
 • About us > SAHA GROUP > Industrial Park > LAMPOON
 •  
   
   ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2532 บนเนื้อที่กว่า 1,200 ไร่ ในเขตพื้นที่ตำบลป่าสัก และตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 

  ได้รับการส่งเสริมการ ลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
  ประเภทกิจการเขตอุตสาหกรรม โดยอยู่ในเขต ส่งเสริมการลงทุนที่ 3 
  ในโครงการมีสถานีไฟฟ้าย่อย ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ระบบผลิตน้ำ
  อุปโภค ระบบบำบัดน้ำเสีย เตาเผามูลฝอย อ่างเก็บน้ำ 
  และสนามบิน ปัจจุบันมีโรงงานอยู่ทั้งสิ้นรวม 17 โรงงาน 
  ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.spi.co.th