Font Sizes :    
 
 • About us > SAHA GROUP > Industrial Park > PRAJEENBURI
 •  
   
   ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2532 บนเนื้อที่กว่า 3,500 ไร่ ในเขตพื้นที่ตำบลนนทรี และ ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

  ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
  ประเภทกิจการเขตอุตสาหกรรม โดยอยู่ในเขตส่งเสริมการลงทุนที่ 3 
  ในโครงการมีสถานีไฟฟ้าย่อยของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
  ระบบผลิตน้ำประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย เตาเผามูลฝอย อ่างเก็บน้ำ 
  และสนามบิน ปัจจุบันมีโรงงานอยู่ ทั้งสิ้นรวม 33 โรงงาน